Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ErrorHandler has a deprecated constructor in /home/dietist/domains/dietist4you.nl/_shared/v2/classes/ErrorHandler.php on line 3

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Login has a deprecated constructor in /home/dietist/domains/dietist4you.nl/_shared/v2/classes/Login.php on line 9

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Smarty has a deprecated constructor in /home/dietist/domains/dietist4you.nl/public_html/classes/smarty/Smarty.class.php on line 64
Leveringsvoorwaarden | DiŽtistenpraktijk Kirsty Falkena
 

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1.    Algemeen.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist/ ondernemer  en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist/ondernemer inroepen.

2.    Verhindering

Indien de opdrachtgever/ cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient    persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

3.    Tarieven

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld.  Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar 5-6 consulten. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen of u voor deze aanvullende vergoeding verzekerd bent. Om in aanmerking te komen voor dieetbehandeling heeft u een verwijzing van een arts of tandarts nodig.

Consultsoort

tarief

Eerste consult

€ 90

Vervolgconsult kort

€ 30

Vervolgconsult lang

€ 45

Huisbezoek Eerste consult

€ 90+ uittoeslag  € 26,50= 111,70

Huisbezoek vervolgconsult

€ 45 + uittoeslag  € 26,50= 69,10

Cryolipolyse 1 zone

€137.50

4.    Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag diëtist/ ondernemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

5.     Declaraties

de diëtist/ondernemer zal in principe de kosten voor dieetadvies declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in de meeste gevallen declareren bij de zorgverzekering. Het rekeningnummer van diëtistenpraktijk Kirsty Falkena is 0140669620.

De kosten voor cryolipolyse dient u vooraf per omnikassa of cash tijdens de behandeling te voldoen.

6.    Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede  verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten

7.    Incasso

De diëtist/ondernemer is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8.    Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist/ondernemer bindend.

9.    aansprakelijkheid

De diëtist/ ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De dietist/ ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Het advies van de diëtist/ondernemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist/ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist/ ondernemer uitgevoerde behandeling en  verstrekte adviezen.

10.  Beschadiging & diefstal
De diëtist ondernemer heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De diëtist/ ondernemer meldt diefstal altijd bij de politie.

11.  Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de diëtist/ondernemer Deze moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal diëtist ondernemer de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de diëtist / ondernemer en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12.   Privacy

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Kirsty Falkena geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.  

13.   Opzegging

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist/voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist/voedingskundige stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.  

14.Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Dietistenpraktijk Kirsty Falkena het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 

 

 

Ruimte voor eigen logo

 

 

 Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena


Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 

§  Naam

 

§  Geboortedatum

 

§  Adresgegevens

 

§  BSN

 

§  Telefoonnummer / mobiel nummer

 

§  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

 

§  E-mailadres

 

§  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

 Waarom is dat nodig?

 

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

 Delen met anderen

 

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

 Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietist4you.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

 Beveiliging

 

Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het (telefoonnummer 06-11112848 of via info@dietist4you.nl.

 

 Meer informatie

 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Kirsty Falkena kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@dietist4you.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

 

 

 

 

Disclaimer Crypolyse

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over de producten en diensten die de bezoeker aantreft op de site. Sommige personen die de behandeling hebben afgenomen hebben geen resultaten. Individuele resultaten kunnen enorm verschillen per klant en staan in verhouding tot het werk die u er in steekt en uw ambitie om te luisteren naar het advies.De resultaten die behaald worden met Cryolipolyse behandelingen kunnen verschillen per persoon en hangen van verschillende factoren af. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar is slechts een bron van algemene informatie. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.